Rymowanki bez trzymanki

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA (format A4) – KLIKNIJ TUTAJ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA (wersja ekonomiczna, dwa formularze na jednej stronie A4) – KLIKNIJ TUTAJ
REGULAMIN DO POBRANIA – KLIKNIJ TUTAJ

Regulamin konkursu RYMOWANKI BEZ TRZYMANKI

§ 1

Cele konkursu

 1. Promowanie szeroko pojętego czytelnictwa i pisarstwa na terenie Gminy Sobótka.
 2. Kształtowanie świadomości i wrażliwości językowej.
 3. Rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się językiem polskim.
 4. Rozwijanie kreatywności językowej oraz wyobraźni.
 5. Utrwalanie znaczenia i wartości pisma odręcznego.

§ 2

Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Fundacja NASZA SOBÓTKA oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ślężańskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.

§ 3

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Sobótka.

§ 4

Zasady konkursu

 1. Konkurs polega na ułożeniu i ODRĘCZNYM napisaniu krótkiego wiersza, rymowanki lub opowiadania z użyciem tychże (maksymalnie jedna strona zeszytu A5), zawierającego w sobie 6 słów wybranych spośród zestawu 30 wyrazów przedstawionych przez Organizatorów konkursu.
  BAZA SŁÓW:
  bulwa, wihajster, kolaż, śluza, remanent, skobel, kapibara, warząchew, ciecierzyca, wapno, ciapciak, pilot, bobo, upstrzyć, gnieździć się, piać, świszczeć, wziąć, kluczyć, międlić, stękać, dąć, radować się, pierwszorzędny, rudawy, klawy, cudaczny, sprany, kosmaty, filigranowy
 2. Podane wyrazy można poddawać deklinacji (odmiana przez przypadki) i koniugacji (odmiana przez osoby) zgodnie z normami języka polskiego.
 3. Prace konkursowe powinny być napisane czytelnie, pismem własnym.
 4. Praca musi zostać opatrzona podpisem.
 5. Wyrazy, o których mowa w ust. 1 zostaną przedstawione w grafice promującej projekt oraz na formularzu zgłoszenia, który będzie dostępny na stronach Organizatorów przez czas trwania konkursu.

§ 5

Warunki udziału w konkursie

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  a) ułożenie i odręczne napisanie tekstu zgodnie z wytycznymi Organizatora w par. 4 Regulaminu;
  b) wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania TUTAJ) lub dostępnego na stronach Organizatorów.
 2. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście w podpisanej i zapieczętowanej kopercie do Biblioteki Publicznej w Sobótce, ul. Chopina 25 w godzinach jej pracy lub przesłać listownie na adres: Biblioteka Publiczna w ŚOKSiR, ul. Chopina 25, 55-050 Sobótka. Koperty należy opatrzeć dopiskiem: „Konkurs – Rymowanki bez trzymanki”.
 3. Brak złożenia łącznie – pracy i formularza – dyskwalifikuje zgłoszenie. Dyskwalifikowane są także prace zgłoszone po terminie, zawierające treści uznane powszechnie za obraźliwe, nieprzyzwoite napisane maszynowo/komputerowo, niepodpisane.
 4. Jeden uczeń może zgłosić jedną pracę.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 6. Decyzje o nagrodach i o prawidłowości przebiegu konkursu podejmuje Komisja Konkursowa.

§ 6

Terminy

 1. Termin dostarczenia pracy konkursowej oraz formularza zgłoszeniowego, o których mowa w par. 5 ust. 2 ustala się na dzień 31.01.2016 r. W przypadku prac wysyłanych listownie decyduje data stempla pocztowego.
 2. Ogłoszenie wyników na stronie www.fundacjanaszasobotka.pl
  oraz www.soksir.sobotka.pl nastąpi 15.02.2016 r.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się 20.02.2016 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej|ŚOKSiR.
 4. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminu i miejsca określonego w ust. 3.

§ 7

Komisja Konkursowa

 1. Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa. Werdykt Komisji Konkursowej w przedmiocie miejsc i nagród jest niepodważalny i ostateczny.
 2. W Komisji Konkursowej zasiądą osoby związane ze środowiskiem czytelniczym, literackim, bibliotekarskim, szkolnym.

§ 8

Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Zgodność z tematem konkursu.
 2. Oryginalność pracy i wykonania – ocena pomysłu, ujęcie tematyki konkursowej technika wykonania, użyte materiały, estetyka wykonania.
 3. Poprawność językowa.
 4. Dobór słów z różnych części mowy w ramach przedstawionej puli wyrazów.

§ 9

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Spośród otrzymanych prac Komisja Konkursowa wybierze 5 najciekawszych oraz 10 prac wyróżniających się. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe (książki).  Oprócz oficjalnych informacji o wynikach konkursu opiekunowie nagrodzonych uczniów zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o przyznanych nagrodach.
 2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się zgodnie z zapisami par. 6 ust. 3 i 4, o czym nagrodzeni zostaną dodatkowo powiadomieni.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druki w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie przez Organizatorów oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac lub ich fragmentów, zgłoszenie zaś na niniejszy Konkurs traktowane będzie jako zgoda autora na nieodpłatne użycie jego pracy w dowolnych publikacjach.
 3. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
 4. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
 5. Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich zasad niniejszego Regulaminu.