Wolontariat

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz, czyli osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja.
Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

  • chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
  • potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
  • chęć bycia potrzebnym;
  • chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało (zobacz także: filantropia, humanitaryzm);
  • chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;

Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na wiek, zawód, wykształcenie, doświadczenie. Powinien za to charakteryzować się takimi cechami jak odpowiedzialność, uczciwość i sumienność.

Więcej informacji na temat wolontariatu znajdziesz TUTAJ.

Jeśli chcesz pomagać innym, zrobić coś dobrego, pożytecznego, poczuć się potrzebny, chcesz zdobyć nowe umiejętności oraz doświadczenia zawodowe i życiowe, odczuwasz potrzebę kontaktu z ludźmi i nawiązania nowych znajomości, zapraszamy do współpracy. Przekazujemy najlepszą wiedzę i praktyki w zakresie kreowania i wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Wolontariusze otrzymują od pracowników Fundacji fachową opiekę i pomoc w przygotowaniu do dalszej kariery. Po zakończeniu wolontariatu wolontariusz otrzymuje od Fundacji odpowiednie referencje.

 

Fragment ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DZIAŁ III
Wolontariat

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 42.
1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia na rzecz:
1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,
4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej
– zwanych dalej „korzystającymi”.
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej.
3. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

 

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 poz. 1339) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 9 września, weszła w życie w dniu 9 listopada 2015 r., z wyłączeniem art. 1 pkt. 32 oraz art. 4 ust. 1, które weszły w życie 24 września br.

DOKUMENT DO POBRANIA

Poniżej do pobrania ujednolicony tekst ustawy, który weszła w życie w dniu 9 listopada 2015 r., z wyłączeniem art. 35 ust. 3 i 36 ust 1 i 1a które weszły w życie 24 września 2015 r. oraz oraz art. 10a, który zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

DOKUMENT DO POBRANIA