Statut

STATUT FUNDACJI NASZA SOBÓTKA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja NASZA SOBÓTKA”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Aleksandrę i Marka Drej zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Artura Muca z Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski, Mariusz Artur Muc spółka cywilna we Wrocławiu dnia 11 lutego 2010 roku repertorium A nr 2063/2010, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.
Siedzibą Fundacji jest Sobótka.

§ 3.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

§ 4.
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może używać również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.
Celem Fundacji jest promowanie, kształtowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski i świata, a w szczególności:
1. działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego;
2. wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego;
3. wspieranie i organizowanie pomocy dla działalności naukowej, oświatowej, wychowawczej i kulturalnej;
4. wspieranie, kształtowanie i popularyzacja postaw twórczych i prospołecznych oraz osiągnięć i działań na rzecz rozwoju postępu cywilizacyjnego;
5. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6. pobudzanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu kulturalnym
i społecznym;
7. propagowanie zachowań prospołecznych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i demokracji oraz aktywizacji zawodowej i życiowej;
8. wspieranie, popularyzacja i wdrażanie nowych technologii;
9. działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki, i tradycji;
10. edukacja dzieci i młodzieży oraz promocja i organizacja wolontariatu;
11. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12. działania na rzecz upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz równych praw kobiet i mężczyzn;
13. działania wspierające rodziny;
14. działania na rzecz praw i wychowania dzieci
15. działania na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia;
16. działania propagujące zdrowy i aktywny styl życia, wolny od uzależnień
17. działania na rzecz godnej starości
18. działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji i propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych;
19. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
20. inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji.

§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
• wskazywanie metod, tworzenie możliwości, inspirowanie oraz podejmowanie praktycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego;
• prowadzenie i wspieranie centrów i ośrodków kultury i edukacji ekologicznej;
• prowadzenie edukacji ekologicznej i popularyzacji dokonań w zakresie ochrony środowiska;
• aktywizację społeczeństwa, w szczególności środowisk lokalnych, na rzecz ochrony środowiska, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich;
• propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów;
• organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki;
• propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć proekologicznych;
• prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej w zakresie celów statutowych;
• organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, szkół, kursów oraz akcji szkoleniowych i informacyjnych;
• organizowanie konferencji naukowych, seminariów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, wystaw, ekspozycji, targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim sprzyjających celom Fundacji;
• organizowanie festiwali, imprez artystycznych i kulturalnych, imprez sportowych i rekreacyjnych sprzyjających celom Fundacji;
• organizowanie wystaw, plenerów, wernisaży w kraju i za granicą;
• ustanawianie funduszy oraz przyznawanie nagród i stypendiów osobom indywidualnym i instytucjom realizującym cele Fundacji;
• współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi oraz fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
• prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

§ 8.
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. W celu realizacji swych celów Fundacja może tworzyć inne podmioty prawne, być członkiem zrzeszeń, stowarzyszeń i spółek prawa handlowego.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów;
2. subwencji i dotacji;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11.
Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§ 12.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 14.
– Rada Fundacji,
– Zarząd Fundacji.

§ 15.
Radę Fundacji tworzą Fundatorzy lub ich przedstawiciele oraz osoby zaproszone do udziału w Radzie Fundacji przez Fundatorów pod warunkiem, że osoby te wyrażą na to zgodę.

§ 16.
1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. Nowych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 17.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub z jego upoważnienia.
3. Na posiedzenia Rady Fundacji zapraszany jest przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 18.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego.

§ 19.
Do Rady Fundacji należy:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
5. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji za każdy rok jej działania,
6. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
7. podejmowanie uchwał w sprawach wynikających z niniejszego Statutu.

§ 20.
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do pięciu osób i jest powoływany na czas oznaczony lub nieoznaczony przez:
a. pierwszy Zarząd przez Fundatorów,
b. kolejne Zarządy przez Radę Fundacji.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, członkowi Zarządu przysługują uprawnienia Prezesa Zarządu.
3. Zarząd Fundacji lub każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany przez Radę Fundacji.

§ 21.
Członkiem Zarządu Fundacji może zostać również Fundator.
W takim wypadku Fundator nie bierze udziału w pracach Rady Fundacji ani osobiście ani przez przedstawiciela.

§ 22.
Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.

§ 23.
1. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,
6) podejmuje decyzje o likwidacji Fundacji,
7) tworzy i znosi zakłady Fundacji oraz inne jej jednostki organizacyjne,
8) powołuje i odwołuje dyrektorów oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
9) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,
10) podejmuje decyzje o udziale Fundacji w tworzeniu nowych lub przystąpieniu do istniejących innych podmiotów i osób prawnych.

§ 24.
Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
W razie równości głosów, głos Prezesa liczony jest podwójnie.

§ 25.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
– jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji,
– lub dwaj inni członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

§ 26.
1. Członkowie Zarządu Fundacji są z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.
2. Umowy z członkami Zarządu Fundacji w imieniu Fundacji zawiera Rada Fundacji w imieniu, której działa jej Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.

§ 27.
1. Zarząd Fundacji może tworzyć komisje i zespoły programowe jako swoje ciała doradcze.
2. Regulaminy działania, zasady powoływania członków i ich wynagradzania ustala Zarząd Fundacji.

Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 28.
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych ograniczeń celu Fundacji.

§ 29.
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
Uchwała o zmianie statutu wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 30.
1. Fundacja dla efektywnego realizowania swych celów może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
4. Uchwała o połączeniu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 31.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
3. Uchwała o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu prze Radę Fundacji.

§ 32.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.